Фармакология, токсикология, радиология и морфология лабораториясы

Лаборатория башчысы —м.и.д., профессор Белов Георгий Васильевич

тел.: 0550 10 11 18


е-mail: bagdan1954@mail.ru

Негизги илимий багыттары:

– дары чөптөрдүн жаратылыш запастарын жана таралуусун изилдейт; биологиялык активдүү заттарды бөлүп чыгарат жана изилдейт; дары каражаттарын даярдоо технологияларын иштеп чыгат, анын ичине уу химикаттарды, оор металдардын туздарын жана радионуклиддерди аш казан-ичеги системасында нейтралдаштыруу жана бөлүп чыгаруу каражаттарын иштеп чыгуу да кирет; алынган дары каражаттарынын ТУ жана ТР иштеп чыгарылат. 
– экотоксиканттардын (пестицидер, радионуклидер, оор металдардын туздары, тамеки токсиндери ж.б.) жана фармакологддор тарабынан алынган биологиялык активдүү заттардын токсикалык таасирлерин аныктоо боюнча эксперименттер коюлуп турат.  
– пестициддердин, радионуклиддердин (анын ичинде, абадагы радондун, оор металдардын туздарынын ж.б.), о.э. таасир берүүчү факторлордун айлана-чөйрөдө жана биочөйрөдө (органдарда, ткандарда, анын ичинде жараларда), плацентада, канда, сүттө, сийдикте, спермада, чачта, тырмакта ж.б.) жана тамак-ашта кармалуусун аныктайт жана жашыруун точкаларын ачат.  Радиациялык фонду ченейт,  биообъекттердин морфологиялык өзгөрүүлөрүн жана өзгөчөлүктөрүн изилдейт. Экологиялык жана биогеохимиялык зоналардын биочөйрөсүнүн жана курчап турган чөйрөсүнүн мониторингин жүргүзүп турат.
– Биочөйрөдөгү (адамдар жана жаныбарлар), курчап турган чөйрөдөгү, тамак-аштагы жана өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү уухимикаттардын, радионуклиддердин, оор металдардын туздарынын кармалуу көрсөткүчтөрүн изилдейт;
– пестициддердин, радионуклиддердин жана радиациянын, оор металдардын туздарынын тамекинин уу заттарынын адамдын организмине тийгизген таасиринин биомеханизмин изилдейт;
 – ткандардын, органдардын, системалардын жана плацентанын морфологиялык өзгөрүүлөрүн изилдейт.

Лабораториянын илимий кызматкерлери:

1. Белов Георгий Васильевич

– профессор, медицина илимдеринин доктору


2. Тойчуев Рахманбек Маматкадырович

–медицина илимдеринин кандидаты, а.и.к.


3. Боронова З.С.

– химия илимдеринин кандидаты


4. Сакибаев К.Ш.

– медицина илимдеринин кандидаты


5. Хаметова М.Ш.

– кичи илимий кызматкер


6. Рахматиллаев А.

– м.н.с.


Билим берүү иш-чаралары:

Лабораториянын кызматкерлери в ОшГУда сабактарды өткөрүшөт.

Негизги басылмалар:

 1. Белов Г.В., Махмадиев А.К., Рахимова И.А., Орозалиев С.О., Каипова А.К. Кыргыз Республикасында пайдаланууга сунушталган курорттук, калыбына келтирүүчү жана традициялык медицинанын түшүнүктөрү жана терминдери. / Бишкек – 2019. 114 б.
 2. Белов Г.В., Касымбеков Ж.О. Тамак-аш жана суу менен камсыз кылуу өндүрүшүнүн техникалык регламенттери. / Бишкек: профессор Беловдун илимий мектеби. 2019. 220 б.
 3. Белов Г.В., Каипова А.К.,  Атабаев И. Н.,   Нуруев М.К. Алментардык семирүү менен аялдардын физикалык реаблитация мезгилинде дененин компоненттик составынын жана антропометрикалык көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүшү // Илимий көз караш. Медициналык илимдер. 2019 №3. – 60-65-б.
 4. Белов Г.В., Калматов Р.К., Эшмуратов Г.Б. Түндүк региондордун мисалында Кыргызстандын медициналык идимдеринин проблемалары // Кыргызстандын саламаттыкты сактоосу.2019. №2. 10-15-б.
 5. Сакибаев К.Ш., Белов Г.В., Никитюк Д.Б., Нуруев М.К., Козуев К.Б., Ташматова Н.М. Орто жаштагы аялдардын жана жаш кыздардын денесинде май компонентинин кармалуу деӊгээлинин жаштык жана конституционалдык өзгөчөлүктөрү // Прикладдык жана фундаменталдык изилдөөлөрдүн эл аралык журналы, 2019. – №. 1. 82-86-б.
 6. Сакибаев К.Ш. Эркектердин бел-крестец остеохондрозунун соматотипологиялык маалыматтары // Прикладдык жана фундаменталдык изилдөөлөрдүн эл аралык журналы. 2019. № 2. 48-52-б.
 7. Сакибаев К.Ш. Ар кандай соматотиптеги эркектердин денесинин жоондугу. 2019. № 1. 21-б.
 8. Сакибаев К.Ш. Ар кандай соматотиптеги кыргыз эркектеринин денесинин антропометрикалык параметрлеринин өзгөчөлүктөрү // Анатомия жана гистопатология журналы. 2019. Т. 8. № 1. 55-58-б.
 9. Сакибаев К.Ш. Ар кандай конституциядагы аялдардын буттарынын тери-май бүктөлмөлөрүнүн көлөмдөрүнүн өзгөчөлүктөрү / Сакибаев К.Ш., Джаналиев Б.Р., Джумаева Л.М., Ташматова Н.М., Пирматова А.К., Эргешова А.М., Ашимов У.А., Алимбекова А.А. // Билим берүүнүн жаан илимдин азыркы проблемалары. 2019. № 2. 154-б.
 10. Belov G.V.,  Umurzakova G.I., Pirmatova A.K., Munir Ali Mirza. The effect of weather factors on the certainability of the residents of Bishkek and Osh on heart diseases // European journal of natural history.  №3. Р. 44-47
 11. Belov G.V., Abdyganiev N.A., Said Ali Abbas Rahat. Comparative evaluation of physical development and functional reserves at schoolchildren of the high- altitude and low- altitude of the south of Kyrgyzstan // European journal of natural history // 2019. №4.С.16-22
 12. Тойчуев Р.М.,  Тостоков Э.Т.,  Айбашев Х.А. Тойчуева Г.Р. Уран биогеохимиялык зоналарындагы тубаса оорулардын структурасы. // Казахстандын балдар хирургдарынын 1-съезди. Алмата ш.,  13-14 июнь 2019 ж.
 13. Тойчуев Р.М., Камчыбеков У.С. Тостоков Э.Т.,  Айбашев Х.А. Тойчуева Г.Р.  Майлуу-Суу шаарындагы тубаса оорулардын санынын өсүшүнун структурасынын өзгөчөлүктөрүнө радиоэкологиялык факторлордун тийгизген таасири. Казахстандын балдар хирургдарынын 1-съезди. Алмата ш.,  13-14 июнь, 2019 г.
 14. Тойчуев Р.М., Жилова Л.В., Тойчуева А.У.,  Пайзылдаев Т.Р., Сатинбаева Р.К. Кыргызстандын түштүгүндөгү химиялык коопсуздуктун проблемалары. «Радиационндук жана химиялык коопсуздуктун проблемалары» 05-06 ноябрь 2019, Баку, Азербайджан
 15. Тойчуев Р.М.,   Пайзылдав Т.Р.,  Жилова Л.В.,   Тойчуева А.У. Уран биогеохимиялык зоналарында радон коопсуздугунун проблемалары. «Радиационндук жана химиялык коопсуздуктун проблемалары» 05-06 ноябрь 2019, Баку, Азербайджан.
 16. Тойчуев Р.М. Академиялык илимдин ролу: Идеядан – Реалдуулукка. Евразиялык уюмдун өлкөлөрүнүн стабилизациясы, экономикасынын өнүгүүсү жана интелектуалдарды даярдоо. «Идеядан-Реалдуулукка: эл аралык илимий-практикалык конференция, Евразия инциативасынын 25-жылдыгына карата, Казакстан республикасынын биринчи президенти-  Елбасы Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен»: конф. материалдары. – Нур-Султан, 2019. – 165-169-б.